(1)
Samip Shah; Prashant Bedarkar; V. J. Shukla; B. J. Patgiri; Mehul Mehta. Comparative Pharmaceutico Analytical Study of Madhyama Paka and Khara Paka in Sneha Paka WSR to Katupila Taila. APJHS 2022, 9, 66-71.