(1)
Shweta Vashist; Sujata Sharma; Jyoti Kumari; Manoj Gadewar; Sahil Arora. Oral Bioavailability of Curcumin Enhanced Using Different Surfactant for Preparing Proniosomal Gel. APJHS 2022, 9, 95-99.