(1)
D.S. Makwama; J.M.Thakkar; R. Majmudar; A. Shnodhi; G. Malviya; B.M. Patel. Clonidine Premedication Decreases Hemodynamic Responses to Pin Head-Holder Application During Craniotomy. APJHS 2015, 2, 57-61.