(1)
Shreya Sabharwal; Ankur Sabharwal; Sameksha Arora. Implant Envision for the Dentist. APJHS 2015, 2, 123-128.