[1]
Zafar Azeem, Priyanshu Rathod, Tushar Palekar, and Abha Khisty, “Barefoot Training Survey: Novel Experiences of Barefoot Training on Habitually Shod Runners”, APJHS, vol. 9, no. 4, pp. 123–126, Jun. 2022.