[1]
Shreya Sabharwal, Ankur Sabharwal, and Sameksha Arora, “Implant envision for the dentist”, APJHS, vol. 2, no. 3, pp. 123–128, Sep. 2015.